FANDOM


Goro Goro no Mi (tạm dịch “Quả Sấm Sấm”): mang đặc tính của nguyên tố sấm, điện năng; cho phép người dùng tạo ra, chuyển hoá thành và điều khiển sấm sét xung quanh. Ngoài ra, người dùng cũng có khả năng đun chảy kim loại bằng năng lực điện sấm của mình.

-> Người dùng: Enel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên